โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์

เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02-3805601-3,02-3805605-6

โทรสาร 02-3941845